Úvod - TOB Projekt

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod

Energetické certifikáty
Energetická certifikácia budov

Chystáte sa kolaudovať alebo predať budovu? Zateplili ste objekt? Prenajímate priestory?

Splňte si svoju zákonnú povinnosť s našim tímom špecialistov. Ponúkame Vám vypracovanie energetického certifikátu kvalitne, bezstarostne, expresne rýchlo a za výhodnú cenu.

Pre nás nie je energetický certifikát len zákonom požadovaná formalita, vždy hľadáme možné cesty úspor energií a prevádzkových nákladov.

Čo je to energetický certifikát budovy?
Energetický certifikát budovy je jedným zo spôsobov ako znížiť energetickú náročnosť spojenú s užívaním budovy.

Kto môže vypracovať energetický certifikát?
Energetickú certifikáciu môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby oprávnené na výkon tejto činnosti. Tieto majú povinnosť vystaviť a evidovať energetické certifikáty na stránke www.inforeg.sk kde je prístupný zoznam vystavených energetických certifikátov.

Aký je postup pri vypracovaní energetického certifikátu?
Vypracovanie energetického certifikátu začína obhliadkou skutočného stavu objektu.
Odborne spôsobilé osoby pre jednotlivé miesta spotreby sú povinné zistiť skutkový stav stavebnej časti, systému vykurovania a prípravy teplej vody. Pre nebytové budovy aj osvetlenia a pokiaľ sú splnené podmienky, tak aj systému vetrania a klimatizácie.
Viac sa dočítate v časti potrebné podklady


Výkon energetickej certifikácie je zakotvený Zákonom č. 555/2005 Z. z. v neskoršom znení Zákona č. 300/2012 Z. z. a vykonávacou vyhláškou č. 364/2012 Z. z.
Viac sa dočítate v časti legislatíva

Pre ktoré budovy je energetická certifikácia povinná?
 
Vyhláška č.364/2012 Z. z. definuje následné kategórie budov pre ktoré je energetická certifikácia povinná:
 • rodinné domy
 • bytové domy 
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení 
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy určené na šport
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • ostatné budovy - polyfunkčné (podľa charakteru polyfunkcie)

 
Energetický certifikát je potrebné vystaviť pri nasledovných úkonoch:
 • kolaudácia novostavby
 • významná obnova existujúcej budovy
 • predaj budovy
 • prenájom budovy


Podľa kategórie budov pozostáva zo 4 základných profesií:
 • tepelná ochrana ochrana stavebných konštrukcií a budov
 • vykurovanie a príprava teplej vody
 • nútené vetranie a chladenie
 • osvetlenie
Dôvody zavedenia povinnosti energetickej certifikácie:
V Európskej únii sa zistilo, že vyše 40% z celkovej spotreby energie v budovách sa spotrebuje na ich vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Táto vysoká spotreba ponúka dostatočný potenciál na jej znižovanie. Energetický certifikát budovy je nástroj, ktorý si EU vybrala na to aby do tohto procesu znižovania spotreby energií sa zainteresovali investori a projektanti, ale hlavne majitelia a správcovia budov. Podľa smernice č. 2002/91/ES sú všetky členské štáty EU povinné sa zapojiť do procesu zlepšovania energetickej hospodárnosti budov.

Obdobný nástroj sa už dlhšiu dobu využíva v oblasti spotrebnej elektroniky, kde keď si idete kúpiť napr. chladničku alebo práčku tak už ani neuvažujete, že by mohla byť nižšej energetickej triedy ako „A“. Podobne tomu bude aj v stavebníctve a na trhu s nehnuteľnosťami. V blízkej dobe nie len novostavby ale aj všetky nehnuteľnosti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú, budú musieť mať svoj energetický certifikát so stanovením energetickej náročnosti jej prevádzky, čo v konečnom dôsledku bude mať vplyv aj na ich celkovú cenu.

História energetickej certifikácie
Povinnosť energetickej certifikácie započala vydaním Zákona č. 555/2005 Z. z. a prvej vykonávacej vyhlášky č. 625/2006 Z. z.
V roku 2009 bola vydaná Vyhláška č. 311/2009 Z. z.. V tom istom roku bolo vydané metodické usmernenie ku uvedenej vyhláške.
V roku 2012 bol v nadväznosti na platnosť novelizovanej normy STN 730540 (2012) nový, v súčasnej dobe platný Zákon č. 300/2012 Z. z. na ktorý nadväzuje vykonávacia vyhláška č. 364/2012 Z. z.
Tak ako aj v ostatných odvetviach, každá legislatívna zmena si vyžiadala aj zmenu formy energetického certifikátu.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky