Úvod - TOB Projekt

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod

Tepelnotechnické posúdenia
Ste architekt alebo projektant a potrebujete konzultácie v oblasti stavebnej fyziky?
Plánujete zateplenie objektu alebo rekonštrukciu technologického zariadenia ?

Ponúkame vám 
  • vypracovanie tepelnotechnického posúdenia objektu podľa STN 730540-2 (2012) a súvisiacich noriem
  • projektového enerergetického hodnotenia v zmysle Zákona č. 555/2005 Z. z. v neskoršom znení Zákona č. 300/2012 Z. z. povinného ku stavebnému povoleniu
  • optimalizačné štúdie zateplenia objektu a pod.

Plánujete využiť niektorú z dotácií ŠFRB, Enviromentály fond a pod. ?

Spracujeme projektové energetické hodnotenie a tepeknotechnické posúdenie so špecifickými požiadavkami dotačných systémov

Projektové energetické hodnotenie netreba chápať len v zmysle plnenia byrokratických požiadaviek. Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je aj:
- podpora pri predchádzaní stavebno-fyzikálnym problémom
- posúdenie vhodnosti navrhovaných riešení
- posúdenie technickej realizovateľnosti
- hodnotenie návratnosti vynaložených finančných prostriedkov

Čo musí obsahovať tepelnotechnické posúdenie budovy ?

Tepelnotechnické posúdenie objektu podľa STN 730540-2 (2012) obsahuje:

- plnenie požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti
- plnenie požiadaviek na šírenie vlhkosti

 tepelnotechnické posúdenie otvorových konštrukcií

 plnenie požiadaviek na minimálnu povrchovú teplotu, tzv. hygienické kritérium, t.j. na elimináciu hygienických problémov spojených s povrchovou kondenzáciou vodnej pary a rastom plesní na vnútornom povrchu stavebných detailov

 minimálna intenzita výmeny vzduchu, t.j. na posúdenie plnenia hygienickej výmeny vzduchu infiltráciou

- plnenie energetického kritéria
- preukázanie predpokladu dosiahnutia energetickej hospodárnosti budovy (novinka oproti STN 730540-2 z r.2002)

a plnenie ďaľších kritérií


Projektové energetické hodnotenie budovy

Náležitosti projektového energetického hodnotenia budovy definuje Zákon č. 555/2005 Z. z. v neskoršom znení Zákona č. 300/2012 Z.z. a vykonávacia Vyhláška č. 364/2012 Z. z.
Oproti tepelnotechnickému posúdeniu sa vyjadruje aj ku systémom techniky  na úpravu prostredia a na zabezpečenie prevádzky budovy.
Výpočtovo aj hodnotením je prakticky identický s energetickým certifikátom, avšak vypracúva sa v štádiu spracovania projektovej dokumentácie.
Význam je teda zrejmý, zabezpečiť už v projektovej dokumentácii plnenie požiadaviek Zákona o energetickej hospodárnosti budovy.


Vzor projektového energetického hodnotenia a tepelnotechnického posudku:
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky