Stavebné detaily - TOB Projekt

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stavebné detaily

Tepelnotechnické posúdenia
Tepelnotechnické posúdenie stavebných detailov


Stavebné konštrukcie s relatívnou vlhkosťou vzduchu RHi < príp. = 80% musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu T, vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje vytvorenie vhodných podmienok pre rast plesní

Ti > prípadne Tsi,N = Tsi,80 + deltaTsi
 
pozn.: norma používa pre označenie teploty grécke písmeno Theta (°C) 

kde 
Tsi,80 je kritická povrchová teplota pre rast plesní ktorá je definovaná v tabuľke č.8 STN 730540-3 (2012)
deltaTsi je bezpečnostná prirážka zohľadňujúci režim vykurovania budovy podľa tabuľky č.1 STN 730540-2 (2012)
Príklady výpočtov ustáleného dvojrozmerného teplotného poľa

Detail vjazdu do podzemných garáží

Výpočtový model                                                                                         Ustálené plošné deformované pole

Detail osadenia okna pri sendvičovej stene

Výpočtový model                                                                                         Ustálené plošné deformované pole

Detail pri zapustenej stene

Výpočtový model                                                                                         Ustálené plošné deformované pole
Detail pavlače rekonštruovaného objektu

Problematický detail pavlače na materskej škole nebolo možné dodatočne tepelne izolovať zo strany exteriéru a aplikácia zo strany interiéru nie je vhodné riešenie, predovšetkým z pohľadu šírenia vlhkosti stavebnými konštrukciami a s tým súvisiacimi hygienickými problémami. Z tohto dôvodu bolo použité ako alternatívne riešenie lokálny ohrev tepelného mostu prostredníctvom elektrických odporových drôtov regulovanými termostaticky na základe teploty vonkajšieho vzduchu.

Výpočtový model 
 

existujúci nevhodný stav

Ustálené plošné deformované pole                                                              Ustálené plošné pole relatívnej vlhkosti

s lokálnym doohrevom prostredníctvom elektrických odporových káblov

Ustálené plošné deformované pole                                                              Ustálené plošné pole relatívnej vlhkosti
Záver:

V pôvodnom stave bola vypočítaná teplota v najkritickešom mieste stavebného detailu, t.j. v oblasti styku okennej konštrukcie s nadpražím a so stropnou doskou na hodnote +9,8 °C a relatívna vlhkosť na povrchu 87 % čo viedlo ku vytvoreniu vhodných podmienok pre rast plesní.
Aplikáciou elektrického odporového drôtu s tepelným výkonom 10 W/m´ došlo ku nárastu teploty povrchu nad 20 °C, súčasne poklesla relatívna vlhkosť v kritickom mieste na 36 % čím boli bezpečne eliminované hygienické problémy.

Upozornenie: lokálny zdroj tepla ktorým sú v tomto prípade elektrické odporové drôty spôsobujú výskyt vysokých teplotných gradientov, ktoré majú zas za následok vplyvom teplotnej a vlhkostnej rozťažnosti materiálov vznik lokálnych namáhaní ktoré sa môžu prejaviť vznikom trhlín. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť také riešenie stavebného detailu ktorý ich bezpečne eliminuje.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky