Legislatíva - TOB Projekt

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Legislatíva

Energetické certifikáty
Na ktoré budovy sa vzťahuje povinnosť energetickej certifikácie budov?
Podľa § 14a zákona č. 300/2012 Z.z., ktorý novelizoval zákon č. 555/2005 Z.z. sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje na:
 • novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1.januári 2008
 • na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008.

Povinnosť energetickej certifikácie sa nevzťahuje na
 • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
 • kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
 • budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Povinnosti vlastníka budovy:

Vlastník budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať  nergetický certifikát
 • ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,
 • do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
 • ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.
 
Vlastník existujúcej budovy je povinný
 • zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove,
 • zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej ochrany alebo technického systému,
 • uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti a
pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi,
pri prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi.
 
Vlastník budovy je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia  energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste, ak ide
 • o budovu podľa § 5 ods. 2 písm. b) a
 • o budovu s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje.
 
Ak vlastník stavby predáva rozostavanú budovu, na ktorú ešte nie je vyhotovený energetický certifikát, je povinný poskytnúť nadobúdateľovi projektové energetické
hodnotenie; rovnako je povinný postupovať, ak sa so stavbou ešte nezačalo, ale už je zhotovená projektová dokumentácia.
 
Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.
 
Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, vlastník budovy je povinný pri jej významnej obnove uplatniť nové alebo obnovené technické systémy, zaviesť inteligentné meracie systémy a inštalovať automatizované riadiace, regulačné a monitorovacie systémy zamerané na úsporu energie.“.              
 
Ostatné povinnosti a usmernenia sú uvedené v Zákone č. 555/2012 Z. z. v neskoršom znení Z.č. 300/2012 Z. z.a Vyhlášky č. 364/2012 Z. z.

Na nasledovnej stránke sa nachádza príklad hodnotenia podľa primárnej energie

Na nasledovných obrázkoch prezentujeme škály energetických tried pre jednotlivé miesta spotreby podľa Vyhl. č. 364/2012 Z. z.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky